Offers in English
Unterkünfte in Deutsch

Aktualności

Spotkanie w 70. rocznicę katastrofy MS Wilhelm Gustloff

Zapraszamy na spotkanie poświęcone historii MS Wilhelm Gustloff - statku, który zatonął w 1945 roku na Morzu Bałtyckim na wysokości Łeby. Spotkanie organizuje Biblioteka Miejska w Łebie.

Spotkanie odbędzie się w piątek 30 stycznia o godzinie 17.00. W programie zaplanowano projekcję filmu pt. "Płakać można wszędzie – rzecz o statku Wilhelm Gustloff", wykład Maurycego Frąckowiaka z Lęborskiego Bractwa Historycznego, prezentację Leszka Stromskiego z Urzędu Morskiego w Gdyni: „Wilhelm Gustloff” – inwentaryzacja wraków Bałtyku leżących w obszarze odpowiedzialności Urzędu Morskiego w Gdyni, będących mogiłami wojennymi oraz dyskusję. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy na spotkanie w Bibliotece.

Łebianie i kolędowanie

Zapraszamy mieszkańców i gości Łeby na wspólne kolędowanie, które odbędzie się niedzielę 25 stycznia o godz. 16.00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji "Boleniec" przy al. św. Jakuba Ap. 25 w Łebie.

W tym roku w kolędowaniu udział wezmą m.in. chóry dziecięce "Biedronki" oraz "Promyki Pana", zespół Bel Canto oraz chór Akademii Pomorskiej ze Słupska "Iuventus Cantans". Organizatorem wspólnego kolędowania jest Parafia św. Jakuba Apostoła w Łebie.

Bałtyckie Kąpiele Morsów Cold Water 2015

Najbliższe kąpiele w zimnym Bałtyku odbędą się w dniach 30 stycznia - 1 lutego. Imprezie niezmiennie partneruje Zdrowotel Łeba, który przygotował z tej okazji specjalne pakiety pobytowe. Zimą również warto wybrać się do Łeby!

W ramach pakietu weekendowego dla Morsów i sympatyków lodowatych kąpieli przygotowano koncert szanr, morską imprezę biesiadną z muzyką, można także wziąć udział w opcjonalnej dodatkowej wycieczce na Ruchome Wydmy zorganizowanej przez Zdrowotel. Więcej informacji i szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.zdrowotel.pl/eventy/weekend-dla-morsow.

IX Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego

W najbliższy weekend 16-18 stycznia Łeba stanie się najbardziej roztańczonym miastem w Polsce. Festiwal odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Tysiąclecia 11. Oprócz pokazów tańca odbędą się bezpłatne warsztaty taneczne.

Organizatorami imprezy są Agencja Artystyczna BRAVO, Urząd Miasta Łeba, Szkoła Podstawowa w Łebie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku. Impreza rozpocznie się w piątek 16 stycznia już o godzinie 9.00. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie studiobravo.wix.com/oftn.

II Edycja Fotograficznego Konkursu Internetowego

Ruszył konkurs fotograficzny organizowany przez Słowiński Park Narodowy. Tematem zdjęć konkursowych może być fauna, flora, krajobraz lub obiekt antropogeniczny. Fotografie muszą być wykonane na terenie Parku.

Serdecznie zapraeszamy wszystkich, którzy doceniają piękno tego niezwykłego miejsca w sąsiedztwie Łeby, jakim jest Słowiński Park Narodowy. Ten unikalny w skali kraju obszar zachęca do robienia zdjęć nie tylko pasjonatów fotografii, ale także amatorów oraz turystów podziwiających piękno tych terenów. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym konkursie. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Słowińskiego Parku Narodowego.

Wieczór Trzech Króli

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Trzech Króli w Łebie, który rozpocznie się uroczystą Mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP. Następnie odbędzie się koncert Magdy Steczkowskiej, a po nim kolędowanie na placu przy kościele.

Uroczysta Msza św. odbędzie się z muzyczną diakonią scholi Promyki Pana, po Mszy zaplanowano krótki koncert chóru Falare z łebskiej szkoły podstawowej. O gdzinie 18.00 rozpocznie się recital kolędowo-świąteczny w wykonaniu Magdy Steczkowskiej. Od godziny 19.00 zapraszamy na wspólne kolędowanie na przykościelnym placu i rozesłanie chlebem i winem. Organizatorami Wieczoru Trzech Króli jest Biblioteka Miejska w Łebie oraz Parafia Wniebowzięcia NMP w Łebie.

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem PFRON

Co to jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.
 
Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni. Do liczby tej dolicza się także uczestników nie korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.

Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).
 
Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) w przeliczeniu na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że, wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna, który:

 1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 3. ukończył 18 lat lub,
 4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoby bezdomne oraz pozostające pod stałą opieką składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
 
Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:

 1. W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
 2. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Nasz serwis służy właśnie ułatwieniu w wyborze takiego turnusu. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
 5. Centrum pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 6. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) - osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia i osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia - osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 23% przeciętnego wynagrodzenia - osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia - opiekun osoby niepełnosprawnej,
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Kredyty

fsdfdsfsdfs

Łeba i okolice - Promocyjny Serwis Turystyczny www.leba-kurort.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone Enet 2002-2020

Wszelkie prawa do materiałów zdjęciowych, tekstów, materiałów graficznych, koncepcyjnych, informatycznych oraz pozostałych części składowych serwisu www.leba-kurort.pl w jakiejkolwiek formie a także w całości - zastrzeżone. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.). Autorzy serwisu informują, że wobec osób naruszających prawa autorskie do publikowanych materiałów będą podejmowane wszelkie kroki przewidziane prawem. Przypominamy, że zgodnie z przepisami w/w ustawy za naruszenie jej przepisów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

UWAGA: Prowadzący serwis nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam.

Polecamy inne serwisy prowadzone przez nas: Sanatoria w Polsce, Turnusy rehabilitacyjne PFRON, Pobyty zdrowotne, Rehabilitacja dzieci.