Regulamin serwisu www.leba-kurort.pl

I. Postanowienia wstępne i definicje

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez właściciela Serwisu leba-kurort.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie leba-kurort.pl.

2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Operator - właściciel Serwisu leba-kurort.pl: Enet Brodai Wspólnicy sp.j., ul. Polna 101, 87-100 Toruń;
Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą leba-kurort.pl, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej www.leba-kurort.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora oraz partnerów Operatora;
Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie na temat świadczonych przez Użytkownika bądź instytucji przez niego reprezentowanej usług zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu, imienia, adresu e-mail i hasła, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może sporządzać, publikować oraz zarządzać swoimi Ogłoszeniami w ramach Serwisu;
Abonament - opłata pobierana za emisję ogłoszenia za każdy okres rozliczeniowy;
Baner - graficzna forma reklamy statycznej, kierująca na Ogłoszenie w serwisie bądź zewnętrzną stronę www, umieszczana w wyznaczonych miejscach serwisu do tego przeznaczonych i opłacana za każdy okres rozliczeniowy w wysokości zależnej od wielkości i umiejscowienia baneru;
Regulamin - niniejszy regulamin.

 

II. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

3. Przesłanie zgłoszenia poprzez dowolny formularz kontaktowy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu niezbędnego do udzielenia informacji dotyczących oferowanych usług, ustalenia szczegółów rezerwacji, dokonania rezerwacji pobytu oraz w sprawach dotyczących realizacji pobytu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4. Wysokość Abonamentu oraz okresy rozliczeniowe emisji Ogłoszenia zawierane są w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia u partnerów Operatora oraz innych mediach i serwisach administrowanych przez Operatora. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką Prywatności Serwisu.

 

III. Ogłoszenia

1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia Konta.

2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń w celu ich modyfikacji.

3. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją Regulaminu, Cennika i Polityki Prywatności Serwisu.

4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu tj. podaniu loginu oraz hasła.

5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane przez Operatora zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.

6. Użytkownik może usunąć Konto poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Obiekt zobowiązuje się do podawania danych kontaktowych do Ogłoszeń i Wizytówek zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zabronione jest wykorzystywanie haseł czy sloganów reklamowych w polu nazwy obiektu.

8. W ramach edycji Obiekt zobowiązuje się do nie umieszczania w swoim Ogłoszeniu:

  • - kodów i znaczników html, które nie są związane z formatowaniem tekstu
  • - formularzy kontaktowych
  • - skryptów JavaScript, CGI, PHP

9. Adres poczty elektronicznej może być umieszczany jedynie w polu Email formularza edycji Ogłoszenia obiektu. Administrator zastrzega sobie prawo do ich usuwania z innych miejsc Ogłoszenia.

10. Administrator ma prawo do korekty Ogłoszenia w zakresie dostosowania do wymogów merytorycznych i technicznych serwisu oraz przyporządkowania do prawidłowych parametrów serwisu.

11. Administrator ma prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem - dotyczy to zwłaszcza tworzenia nazw obiektów z wykorzystaniem haseł czy sloganów reklamowych.

12. Administrator ma prawo do ingerencji w treść Ogłoszenia w zakresie dostosowania ich do wymogów serwisu oraz usuwania treści reklamujących inne podmioty niż Obiekt lub odnoszących się do innych platform reklamowych.

 

IV. Zasady odpowiedzialności

1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie leba-kurort.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta, a także do podjęcia stosownych działań, jeżeli w jakikolwiek sposób naruszone zostaną postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

3. Za działania naruszające Regulamin uznawane są m.in.:
- manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu,
- publikowanie Ogłoszeń w niewłaściwej kategorii,
- działania zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu,
- działania mogące w inny sposób zaszkodzić Operatorowi lub jego partnerom.

4. Za Ogłoszenia naruszające Regulamin uznawane są Ogłoszenia zawierające niedozwolone treści, a w szczególności:
- powszechnie uznane za obraźliwe,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
- dane osobowe, adresy e-mail, numery telefonów, nazwy lub numery komunikatorów internetowych osób trzecich.

5. Operator nie odpowiada za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

6. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym, mogą być usunięte.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie leba-kurort.pl. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.